Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje

9 Pro

Převážnou část mého profesního života řeším životní prostředí zejména z pohledu vodohospodářského. Za poslední čtyři roky jsem však začala intenzivněji vnímat životní prostředí také i z pohledu půdoochranářského. Vodu a půdu je třeba chápat jako jeden celek. Je silná vazba mezi problematikou dostupnosti vodních zdrojů a zemědělstvím. Zmíním zde jen pár základních čísel, která zcela změnila můj pohled na vnímání krajiny. Současná realita je už alarmující.

Půda je jednou ze základních podmínek života na zemi

Půda představuje významnou složku životního prostředí. Plní celou řadu důležitých funkcí; je filtračním a akumulačním prostředím pro vodu, stanovištěm a prostředím pro rostliny, zprostředkovává výměnu energie a plynů; její přítomnost je jednou ze základních podmínek života na Zemi. Půda hraje zcela zásadní roli ve stabilitě ekosystémů a v ovlivňování bilancí látek a energii. Očekávané klimatické změny, pokud se prognóza vyplní, budou mít vliv na zemědělství, které bude čelit nejen výskytu extrémních klimatologických jevů, ale i například většího rozšíření současných i zcela nových škůdců a chorob.

Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje

Půdy v České republice jsou vysoce ohroženy různými formami degradace. V současnosti jsou největším problémem zemědělských půd jejich zábory. Od roku 1927 ubylo v České republice 846 000 ha zemědělské půdy. Za posledních 15 let se zábory zemědělské půdy výrazně zrychlily, v současnosti je denně odjímáno 15 ha převážně vysoce kvalitních půd (zejména pro stavební účely). Tyto ztráty jsou hrozivé a nevratné.

Další závažnou degradací je ztráta půdy vodní erozí, při jejichž účincích dochází ke smyvům velmi kvalitní ornice, kterou, v podobě sedimentů, jsou správci vodních toků nuceni likvidovat na skládkách, v souladu s platným zákonem o odpadech. Například v Česku je v současnosti v rybnících odhadováno asi 200 000 000 m3 sedimentů, které byly splaveny z povodí vlivem nedostatečné protierozní ochrany. V poslední době dochází už i k erozi lesní půdy a přerušování vodovodních půdních vrstev v půdních profilech.

V současnosti je maximální ztráta půdy v České republikce vyčíslena na 21 000 000 tun ornice za rok, což lze finančně vyjádřit jako ztrátu minimálně 4 300 000 000 Kč.

Každý den dochází k nevratným záborům půdy, k poškození majetku vlastníků pozemků, k poškození většiny produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy; dochází k velmi citelnému negativnímu ovlivnění okolní krajiny, celého životního prostředí a kvality života na venkově.

Skutečný stav půd v České republice je žalostný. V podstatě máme poškozeno a i silně ohroženo 50 % zemědělského půdního fondu, často těch nejkvalitnějších půd (jižní Morava).


Tagy

, ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.