Projekt SUCHO a ekonomické zhodnocení

22 Led

Projek Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí provedl hydropedologickou analýzu vegetačního období velmi suchého roku 2012. Zaměřil se na dvě modelové aridní lokality, okres Břeclav a okres Kladno. Generální dodavatel projektu byl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Část klimatologickou řešil ČHMÚ, pobočka Brno. Protože jsem byla členkou tohoto odborného týmu, mohu s jejich svolením výsledky projektu zde prezentovat.

Za aridní oblasti označujeme oblasti, kde výpar převládá nad srážkami. V České republice se tyto oblasti vyskytují zejména v oblasti jižní Moravy a dále ve středních Čechách a ve srážkovém stínu Krušných hor.

Projekt SUCHO a ekonomické zhodnocení

Zemědělské sucho je závažným problémem pro Českou republiku. Údaje v tabulce mají dostatečně vypovídající hodnotu.

Ekonomické vyhodnocení hospodářských výsledků ze zemědělské činnosti

Součástí odborné analýzy bylo, mimo jiné, také ekonomické vyhodnocení hospodářských výsledků ze zemědělské činnosti u subjektů, které hospodaří v těchto oblastech.

Odhady výnosů zemědělských plodin 2012 v aridních oblastech

Rozdílnost výnosů zemědělských plodin způsobených suchem byla ve sledovaných lokalitách velmi výrazná, což překvapilo i odbornou veřejnost.

Projekt SUCHO a ekonomické zhodnocení

V okrese Břeclav byly výnosy poloviční nebo i nižžší ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Naopak v okrese Kladno byl výnos některých plodin nižžší než celorepublikový průměr o jednu čtvrtinu, u některých sledovaných plodin byl výnos průměněrný či naopak vyšší ve srovnání s celorepublikovým průměrem.

Ekonomická újma sledovaných oblastí v % v roce 2012

V přiložené tabulce je celorepublikovým průměrným tržbám v České republice pro rok 2012 dána hodnota 100 %. Červená čísla značí ekonomickou ujmu v %. Například na okrese Břeclav ve srovnání s průměrem České republiky u plodiny pšenice bylo dosaženo jen 42,1 %. Tedy finanční propad byl 57,9 % ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Naopak v okrese Kladno dosáhly tržby v porovnání s Českou republikou u plodiny pšenice 108,6 %. Tedy v porovnání s celorepublikovým průměrem byly tržby ještě o 8,6 % vyšší.

Projekt SUCHO a ekonomické zhodnocení

Obdobně je porovnávána Břeclav v rámci Jihomoravského kraje a Kladno v rámci Středočeského kraje.

Ekonomická újma sledovanmých oblastí v % roku 2012 v porovnání s rokem 2011

V případě, kdy jsme porovnali ekonomickou újmu v % roku 2012 s rokem 2011, který byl na úrovni dlouhodobého průměru, byly rozdíly modelových aridních oblastí ještě výraznější.

Projekt SUCHO a ekonomické zhodnocení

V přiložené tabulce je celorepublikovým průměrným tržbám v České republice pro rok 2011 dána hodnota 100 %. Červená čísla značí ekonomickou újmu v roce 2012 v porovnání s celorepublikovým průměrem roku 2011. Například v okrese Břeclav ve srovnání s průměrem České republiky 2011 u plodiny pšenice bylo dosaženo pouze 32,2 %. Tedy propad tržeb byl 67,8 % ve srovnání s celorepublikovým průměrem roku 2011. V okrese Kladno v porovnání s Českou republikou 2011 u plodiny pšenice bylo dosaženo 83,0 %. V tomto porovnání s celorepublikovým průměrem 2011 byl propad tržeb o 17 %.

Suchem způsobená ekonomická újma v Kč/ha v roce 2012

Pro lepší přehled přikládám finanční ztráty zemědělských subjektů v Kč/ha hospodařících na území modelových aridních lokalit okresu Břeclav a okresu Kladno.

Projekt SUCHO a ekonomické zhodnocení

Červená čísla jsou finanční ztráty oproti celorepublikovému průměru, naopak černá čísla značí zvýšený příjem oproti celorepublikovému průměru.

Suchem způsobená ekonomická újma v Kč/ha v porovnání s rokem 2011

Projekt SUCHO a ekonomické zhodnocení

Závěr

Z uvedených tabulek vyplývá, že v okrese Břeclav byl výpadek vlivem sucha enormní. Nedostatek vláhy a špatné klimatické podmínky byly hlavní příčinou výrazné ztrátovosti u většiny pěstovaných plodin, jak v okrese Břeclav, tak v okrese Kladno, ale zejména ve výrazně postiženém okrese Břeclav.

V suchých oblastech platí pro zemědělské hospodaření nepřímá úměra, čím méně sklidíš v důsledku sucha, tím vyšší máš provozní náklady na obdělání půdy a tím i na jednotku produkce.


Tagy

, , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.