Projekt Břeclavsko byl úspěšně dokončen

9 Kvě

Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje je svým rozsahem a investičními náklady doposud největším projektem v oblasti vodního hospodářství v České republice a zařadil se mezi největší projekty ke zlepšení životního prostředí. Nebylo by však možné jej uskutečnit bez finanční podpory Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.

Úpravna vody Lednice

Projekt, který předložila akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, byl v Bruselu schválen v prosinci roku 2004. Na celkový rozpočet ve výši 57 100 000 EUR byla přiznána dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši 37 400 000 EUR a ze Státního fondu životního prostředí ve výši 58 000 000 CZK. O zbývající náklady se podělila zúčastněná města a obce ve výši 100 000 000 CZK a akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav ve výši 11 500 000 EUR.

Čistírna odpadních vod Břeclav

Projekt Břeclavsko byl zaměřen především na zlepšení systému odvádění a čištění odpadních vod. Součástí projektu byla ale také i rekonstrukce úpravny vody v Lednici a propojení vodovodů Mikulov a Novosedly.

Rozsah projektu byl tak velký, že by jej u nás nebyla žádná firma schopna realizovat jako celek ve stanoveném čase. Proto byl celý projekt rozdělen na čtyři části (A, B, C, D). Projekt v rozsahu za cca 1 500 000 000 CZK řešil výstavbu a rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v Břeclavi, Hustopečích, Kobylí, Lednici, Mikulově, Podivíně, Pohořelicích, Valticích a Velkých Pavlovicích. Součástí byla i hygienizace čistírenských kalů z čistíren odpadních vod, která je nezbytná pro využití čistírenských kalů v zemědělství. Všech těchto devět lokalit je na seznamu aglomerací větších než 2 000 ekvivalentních obyvatel, u kterých se Česká republika zavázala, že budou do konce roku 2010 splňovat Směrnici o čištění městských odpadních vod, tedy že budou, mimo jiné, odstraňovat fosfor a dusík.

Část D byla zaměřena na zásobování pitnou vodou. Důležité je zmínit mimo jiné i skutečnost, že se právě na tomto projektu Evropská unie v České republice poprvé spolupodílela při financování staveb na úpravu a rozvod pitné vody.

Stavební práce byly zahájeny v březnu roku 2007 na úpravně vody v Lednici a ukončeny na všech částech v říjnu roku 2009. Od té doby postupně probíhala kolaudační řízení a stavby byly uvedeny do zkušebního nebo do trvalého provozu.

Slavnostní ukončení tohoto ojedinělého projektu bylo 29. dubna 2010. Dokončením a uvedením do provozu všech částí projektu Břeclavsko byl splněn záměr, aby při odvádění a čištění odpadních vod byla použitá nejlepší dostupná technologie, která spolehlivě zajistí vysokou kvalitu vyčištěných odpadních vod.

Projekt Břeclavsko získal v roce 2008 ocenění Stavba Jihomoravského kraje, to pak obhájil i v roce 2009. Hodnotící komise neposuzovala pouze funkčnost provedené stavby, ale neméně důležitým hodnotícím kritériem byla i kvalita realizace a celkový estetický dojem stavby a její začlenění do krajiny.

Stavba Jihomoravského kraje 2008

Stavba projektu Břeclavsko byla posuzována v rámci kategorie Dopravní a ekologické stavby Jihomoravského kraje. Část D (Pitná voda – úpravna vody v Lednici a propojení skupinového vodovodu Mikulov a Novosedly) byla oceněna v roce 2008 a část A (Břeclav a Podivín – kanalizace a ČOV) pak v roce 2009.

Stavba Jihomoravského kraje 2009

Fotografie z realizace projektu přináším v příspěvcích Fotografie z projektu Břeclavsko, čistíren odpadních vod a Fotografie z projektu Břeclavsko, úpravny pitné vody.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.