Město Břeclav prodalo ornou půdu 22,5 ha za babku

16 Zář

V pondělí 14. září 2009, schválilo Zastupitelstvo Města Břeclavi, na veřejném zasedání č. 20, prodej pozemku v k.ú. Břeclav – Bažantnice, o celkové výměře 22,5 ha za 12 000 000 CZK. Částka na první pohled zajímavá, pro útratu v letošním roce určitě žádoucí. V čem je kontrakt zajímavý a jaké se objevují otázky?

Záměr investora není v souladu s územním plánem

Kupující 22,5 ha zemědělské půdy svůj zájem zdůvodňoval umístěním fotovoltaické elektrárny. Když pominu fakt, že tzv. fotovoltaiky jsou již na ústupu, nemohu pominout skutečnost, že tento záměr investora není v souladu s územním plánem. Změna územního plánu může trvat až dva roky, jistota, že se územní plán změní, není. Město pozemky prodává teď hned, kupující tedy není povinen ani žádat o změnu územního plánu. Nezavání to tím, že důvod uvedené investice může být pouze zástupný, za účelem získání velmi lukrativních pozemků?

Pozemky jsou mimo zastavěnou část území města Břeclavi. Ve výhledu 10 až 15 let (tedy v poměrně krátkém čase) se mohou jevit tyto pozemky jako velmi zajímavé stavební parcely, a to jak pro občanskou zástavbu nebo pro obchodní i pro průmyslovou zónu. V současnosti cena 50 CZK za m2 se může během 10 let zvýšit 20 krát (pak by se prodejní cena této rozlohy mohla pohybovat okolo 200 až 250 000 000 CZK). Velmi zajímavé území s příslibem tučných zisků. Mohl tento výhled vyvolat zájem kupujícího?

Zastupitelstvo bylo seznámeno, mimo jiné, i se skutečností, že o část předmětných pozemků projevily zájem také Moravské naftové doly (dále jen MND), a to formou pronájmu s tím, že v horizontu dvou až tří let plánují na tomto území průzkumnou činnost. Lze tedy očekávat v brzké době velmi zajímavý finanční příjem pro majitele pozemku, který mohl jít každoročně do městské poklady. Skutečnost je však taková, že ji shrábne nový majitel pozemků. Proč mám pocit, že i toto by mohl být důvod zájmu o koupi pozemků?

A aby toho nebylo málo a byla jistota, že kupující zhodnocení svých investic brzy dosáhne, město ukládá kupujícímu za povinnost uzavřít s MND nájemní smlouvu i smlouvu o uzavření věcného břemene. Pokud tak neučiní, vyměří mu Město Břeclav pokutu ve výši 1 000 000 CZK. Toto ponechávám zcela bez komentáře.

Páni zastupitelé, je Město Břeclav opravdu tak bohaté, že můžeme zcela vědomě rozprodávat majetek, který by mohl v budoucnu zajistit rozvoj města, zvýšit životní úroveň našich dětí, naplnit městskou pokladnu? Chová se takto řádný hospodář? Kdyby tyto pozemky byly každého z vás, prodali by jste je teď a za 50 Kč za m2. Já rozhodně ne! Já bych je předala svým dětem. Proto jsem na zastupitelstvu hlasovala proti této transakci, spolu ještě – pouze – s dalšími dvěma zastupiteli, panem Lubošem Krátkým a panem Jaroslavem Parolkem.

A jako dovětek dodávám: Materiál na zastupitelstvo byl předložen ke schválení bez toho, že by jeho součástí byla konkrétní smlouva o prodeji. A i když jsem na toto upozornila a žádala, aby materiál byl vrácen k dopracování, zastupitelé svým hlasováním můj požadavek zamítli. S prodejem se příliš spěchalo. Pročpak asi? Je třeba se zeptat členů Proregionu a jejich sympatizantů.

Pokud, vážený čtenáři, nevěříš tomu, co je zde napsáno

Pokud, vážený čtenáři, nevěříš tomu, co je zde napsáno, přikládám návod jak si vše opatřit od zdroje. Splňuješ-li podmínky § 16 zákona č. 128/200 Sb., zákona o obcích, v platném znění, tedy jsi občanem s trvalým pobytem v Břeclavi nebo vlastníš na území obce nemovitost, máš právo a možnost, dle § 16 odst. 3 citované právní normy, nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.